ProStatystyka.pl
Mapa Portalu

ProStatystyka.pl Serwis tematyczny poswięcony statystyce

Średnia powierzchnia gruntów rolnych w Polsce

pole
20-październik-2010
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w Polsce w 2009 r. wyniosła 10,15 ha. W poszczególnych województwach wartość ta rozkładała się różnie. Największa średnia powierzchnia gospodarstw rolnych przypadła na woj. zachodnio-pomorskie (30,15 ha), natomiast najmniejsza na woj. małopolskie (3,80 ha).

Przyrost naturalny w Polsce

bociany w gniezdzie
05-maj-2010
W roku 2008 zanotowano w Polsce przyrost naturalny rzędu 35,1 tys. osób, natomiast współczynnik przyrostu naturalnego przyjął wartość 0,9‰. W połowie 2005 r. liczba urodzeń i zgonów miała tą samą wartość, czyli przyrost naturalny był zerowy. W późniejszych latach obserwowany jest wzrost liczby urodzeń nad zgonami.

Definicja statystyki

Statystyka jako nauka poddaje badaniu przedmioty i zjawiska. Badanie to, odbywające się w określonej przestrzeni i (lub) czasie, zakończone jest analizą statystyczną.

Jednostka statystyczna

Jednostka statystyczna określana jest pod względem rzeczowym, czasowym, przestrzennym, oraz zakresowym.

Zbiorowość statystyczna

Zbiorowość statystyczną można podzielić ze względu na kryterium treści, liczebności oraz czasu.

Szereg statystyczny

Szereg statystyczny to zbiór zaobserwowanych wartości cech statystycznych przyporządkowany odpowiednim jednostkom statystycznym.

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna jest sumą wszystkich wartości cechy dzieloną przez liczbę wszystkich jednostek zbiorowości.
Powierzchnia:
Polski - 312 685 km2
Białorusi - 207 600 km2
Czech - 78 866 km2
Litwy - 65 200 km2
Niemiec - 357 021 km2
Rosji - 17 075 200 km2
Słowacji - 49 036 km2
Ukrainy - 603 700 km2
Mapa serwisu | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt Copyright © 2010 - 2011 www.prostatystyka.pl